Valitse sivu

Palvelemme yritysten tulevaisuutta

Lunasta paikkasi Paimiosta

Paimiohub Logo Kuvalla W200

Paimio Inno­va­tion Hub on Paimion seudulle sijoit­tuvaa teol­lisu­utta ja logis­ti­ikkaa kehit­tävä ja palveleva organ­isaatio. Sen omistaa Paimion kaupunki ja Paimion Yrit­täjät ry.

Paimion Inno­va­tion Hub on perustettu helpot­ta­maan Paimiossa jo toimivien ja sinne toim­into­jaan siirtäviä uusien yritysten kehittymistä.

Palvelemme nopeasti, laadukkaasti ja yritysten tarpeita sekä aikatauluja kunnioittaen.

Tarjoamme tehokkaat ja elin­voimaiset elinkeinopalvelut — paimionkehitys.fi

Tarjoamme merkit­täviä kontak­teja yritysten kasvua tuke­viin pääomiin Paimion Leijonien­lu­o­lassa – paimionleijonienluola.fi

Tarjoamme elävän yhteyden Paimion sisä­markki­noihin sunpaimio.fi

Tarjolla yritys­tont­teja ja raken­tamiseen liit­tyviä kump­paneita kilpailukykyisellä laadulla ja hinnalla.

Turku-Helsinki moot­tori­tien liit­tymään 11 on kehit­tymässä kaksi yritysaluetta. YksYkkönen ja Paimion Yrityspuisto. Näiden lisäksi moot­tori­tien läheisyy­dessä on kaksi muutakin yritysaluetta, joiden tont­teja on mahdol­lista varata.

Tont­tien hinnat ovat tällä hetkellä noin 40 pros­enttia edullisemmat Turun alueen muihin yritysalueisiin verrattuna.

YksYkkönen

Logis­ti­ikka ja kier­to­taloutta hyödyn­tävä teknologia tulevat olemaan olen­nainen osa YksYkkösen kokon­aisu­utta. Paimio on hyvässä solmuko­hdassa logis­tisten pro­sessien osalta. Alueella toimii yli 40 logis­ti­ikka-alan yritystä. 13 hehtaarin YksYkkösen teol­lisu­usalue on moot­tori­tien välit­tömässä läheisyy­dessä, ja sen kunnal­lis­tekni­ikka valmistuu kesään mennessä.

Paimion Yrityspuisto

Kehit­tyvä Paimio

Paimion kaupunki tarjoaa ensilu­okkaiset mahdol­lisu­udet yritys­toim­intaan yritysten tarpeiden mukaisesti. Paimio on osa Turun ja Salon työssäkäyn­tialuetta, jossa asuu 350000 ihmistä ja osaaminen on erit­täin korkeatasoisista.

Paimion Yrityspuisto tarjoaa jous­tavat tila­ratkaisut, hyvät yhteydet takaavat liike­toimin­nalle erino­maisen ympäristön.

Lähialueella käyn­nistyy BioG­Paimio Oy:n biokaa­su­laitoksen raken­t­a­minen vuonna 2019, joka luo mahdol­lisuuksia yhteistyölle ja vastu­ullisen ener­gian hyödyntämiselle.

Logis­tis­esti looginen

Paimion Yrityspuisto sijaitsee aivan moot­tori­tien varrella, mahdol­lis­taen erino­maisen ja nopean kulkuy­hteyden myös raskaalle liiken­teelle seudun yrityskeskit­tymiin ja satamiin.

Laajan raken­nu­soikeuden ja erit­täin jous­tavien tila­ratkaisumah­dol­lisuuk­sien ansiosta Paimion Yrityspuisto on täydellinen paikka etenkin tuotanto‑, varasto- ja logistiikkayrityksille.

Paimion ja Sauvon kiertotaloushanke – liity mukaan!

Paimion Inno­va­tion Hubin ensim­mäinen suuri ponnistus on Paimiossa ja Sauvossa aloitettu kier­to­talouden kartoitus- ja käyn­nistyshanke. Se etsii alueelle yrityksiä, jotka yhdessä muodostaisivat arvoketjuja hukka­ma­te­ri­aalien, kuten teol­lisu­uden sivu­vir­tojen ja maat­alouden biomas­sojen, hyödyntämiseksi.

Yhden yrityksen hukka on toisen raaka-aine. Tarkoituk­sena on luoda uutta kannat­tavaa liike­toim­intaa keskit­tämällä clean tech- ja green tech ‑yrityksiä logis­tis­esti lähelle toisiaan. Esimerkiksi YksYkkös­estä voi muodostua uusien kier­to­talouste­knolo­gioiden tutkimuslaboratorio.

Suun­nitelman keskiössä on mahdol­lisimman hiilineu­traa­liksi suun­niteltu biokaa­su­laitos, jonka tuot­tamaa lämpöä ja biokaasua YksYkkösen yritykset, kuten esimerkiksi suun­nit­teilla oleva kasvi­huone, voivat hyödyntää.  Hankkeen ensi vaiheessa arvoketjuja kartoite­taan Paimion ja Sauvon alueen yrityk­sistä. Sen jälkeen katsomme, puut­tuuko välistä toim­i­joita, joiden avulla pystyt­täisiin muodosta­maan kokon­aisia arvoketjuja ja saataisiin aikaan mate­ri­aalien jatkuva kierto. Sell­aisia yrityksiä ryhdymme etsimään muual­takin Suomesta.

Liity mukaan tästä!

Paimio Innovation Hub Logo Kuvalla A W500

Yhtey­de­notot
Mika Ingi, Toim­i­tusjo­htaja
040 758 7963
mika.ingi@paimio.fi

Yksykkonen Logo W906